Liturgická reforma Nórskej cirkvi

V Nórskej (luteránskej) cirkvi prebieha rozsiahla práca na reforme Bohoslužieb. Rozhodla o nej Rada Nórskej cirkvi (Kirkerådet) na svojom zasadaní v septembri 2003 na základe výziev Synody mládeže, ktorá sa dôkladne zaoberala liturgiou v roku 2001 a 2003 a na základe poznania, že dozrel čas na obnovu bohoslužobného života. Prácu vedie bohoslužobný výbor, vymenovaný Radou Nórskej cirkvi s mandátom na obdobie reformy. Výbor má 5 podvýborov, resp. pracovných skupín, z ktorých má každá na starosti jednu oblasť:

  1. úvod (vstup) a záver (vyslanie) Bohoslužieb a prímluvné modlitby
  2. Slovo
  3. Krst svätý
  4. Večera Pánova
  5. piesne

Časový harmonogram a hlavné princípy reformy

Po rokovaní a následnom rozhodnutí Synody (Kirkemøte) v roku 2003 sa samotný reformný proces spustil na začiatku roka 2004. Synoda sa konečným návrhom bohoslužobného výboru bude zaoberať v roku 2009 a na prvú adventnú nedeľu 2010 by sa mala nová liturgia slávnostne prijať do užívania.

Základným pojmom, z ktorého vychádza Bohoslužobný výbor je „miesto stretnutia“. Služby Božie by mali byť miestom stretnutia ľudí s Bohom, miestom stretnutia so sebou samým a svojím vlastným životom a zároveň medzi ľuďmi navzájom. Profil reformy vyúsťuje do súboru kľúčových hodnôt: flexibilita, zapojenie/aktivizovanie zboru a zachovanie lokálneho charakteru. Samotný reformný proces by mal byť charakterizovaný otvorenosťouzaložením na skúsenosti. Mnoho cirkevných zborov je pozvaných, aby sa zúčastnili na tvorbe a testovaní rôznych liturgických častí, ich stvárnení a formulácii.

Pracovná skupina zodpovedná za krstnú liturgiu už pol roka testuje vo viacerých zboroch tri alternatívne bohoslužobné poriadky krstu svätého. Vo všetkých troch alternatívach je napr. zahrnuté pozdvihnutie dieťaťa, resp. ukázanie a predstavenie nového kresťana zborovému zhromaždeniu. To, čo sa doteraz dialo iba v niektorých zboroch z iniciatívy jednotlivých farárov, bude možno oficiálne zakotvené v agende. Spomínaných 5 podvýborov musí do konca roku 2007 stihnúť vypracovanie návrhov, ich praktické otestovanie v cirkevných zboroch a spracovanie výsledkov. Nič však zatiaľ nie je isté, pretože nie všetko, čo je teraz v štádiu testovania, bude musieť byť zahrnuté v konečnom dokumente Bohoslužobného výboru.

Praktické otestovanie jednotlivých návrhov pomáha zistiť, čo je schodné, čo sa ľudom páči a čo nefunguje. Názory a postrehy cirkevných zborov zohľadnia pri vypracovaní konečných návrhov. Tým sú samozrejme aj zvyšujú šance na dosiahnutie dobrého výsledku.

Agenda ako lego

Bohoslužobný poriadok bude vychádzať z nutných základných súčastí služieb Božích, ktoré bude možné obmieňať čo do obsahu a formy podľa situácie s množstvom iných možností. Už nebude presne daný poriadok pre rodinné Bohoslužby, modlitebné bohoslužby a pod. Tie sa však budú dať poskladať na základe materiálu, ktorý bude agendu sprevádzať. Tak bude reforma zaisťovať rovnováhu medzi kreativitou a bohoslužbami s lokálnym charakterom pri zachovaní kľúčových hodnôt reformy na jednej strane a potrebou pravidelnosti a ľahkej orientácie v bohoslužobnom dianí na druhej strane. Inými slovami medzi pevnou štruktúrou a flexibilným prispôsobením podľa času a miesta.

Výsledkom reformy bude teda tenká kniha – ordo, kde na niekoľkých stranách bude návod vo forme bodov, čo do Bohoslužieb patrí a pod. Pod každým bodom bude poukázané na rôzne alternatívne texty. Bude napríklad uvedené, že Bohoslužby sa začínajú spoločnou vstupnou (zhromažďujúcou) modlitbou. Rôzne alternatívy týchto modlitieb, medzi ktorými si možno vybrať, budú uvedené v zadnej časti agendy. Agendu bude samozrejme sprevádzať aj názorný príklad, ako by Služby Božie mohli vyzerať. Ten bude možné hneď použiť. Mal by však slúžiť skôr ako núdzové riešenie.

Podľa tvorcov reformy je dôležité, aby mal k agende prístup celý zbor, aby ľudia mohli prichádzať s rôznymi želaniami o stvárnení Bohoslužieb a pod. Agenda nebude výsadou farárov, ale zdrojom pre všetkých, ktorí sa budú zúčastňovať na tvorbe služieb Božích. Popri tom bude vydaná sprievodná poradná kniha s návodmi. Tá bude cirkevným zborom pomáhať pri voľbe rôznych alternatív.

Táto reforma by mohla pomôcť oživiť duchovný život v zboroch. Zbory dostanú širokosiahle právomoci voliteľnosti. Už teraz sa potvrdzuje, že voliteľnosť inšpiruje mnohých. Táto reforma je tak otvorená, že bude dokonca možné zachovať doterajší poriadok Služieb Božích. Počíta sa však s tým, že mnoho zborov využije nové možnosti.

Liturgia Slova a Eucharistia

Služby božie majú 4 základné časti: vstup, slovo, Večera Pánova a vyslanie. Cirkevné zbory si budú môcť napr. vybrať, ktorú melódiu chcú použiť ku kyrie, či krst má byť na začiatku Služieb Božích atď. Liturgia Slova zahŕňa najmä čítania a kázeň. Každú nedeľu sa budú čítať tri texty v trojročnom cykle. Agenda poskytne napr. priestor uskutočniť pred evanjeliom procesiu.

Večera Pánova bude mať základnú kratšiu verziu, ktorú bude možné použiť napríklad v nemocnici, domove dôchodcov alebo iných príležitostiach. Túto verziu však bude možné rozšíriť a obohatiť na sviatočné príležitosti. Často zaznieva želanie, aby sa liturgia pred VP odohrávala versus populum, t.j. aby bol liturg otočený tvárou k ľudom. Je to v súlade s ekumenickým vývojom liturgickej teológie posledného storočia a koniec koncov aj v súlade s myšlienkami reformátora Martina Luthera. V mnohých kostoloch to bude ťažké uskutočniť, keďže oltár je upevnený v prednej časti chóru. Je dôležité, aby zbory v tejto otázke úzko spolupracovali s pamiatkovým úradom.

Niektoré zbory budú môcť zaviesť pečenie chleba, ako pevnú zborovú službu, pretože po reforme bude možné používať rôzne typy chleba k Večery Pánovej, nie len tradičné opátky. Samotné prisluhovanie – pri oltári alebo s viacerými stanovištiam v kostole, s namáčaním chleba do spoločného kalicha, pri použití pohárikov, prípadne kombinácia viacerých možností bude voliteľné a bude závisieť od zboru. Cirkevný zbor by mal venovať dostatok času na diskusiu o týchto veciach, prv než sa rozhodnú pre svoj vlastný spôsob.

Voliteľnosť verzus pravidelnosť

Je dôležite, aby sa človek vyznal v Bohoslužobnom poriadku, preto by mal byť napr. poriadok krstu vždy ten istý pri každom krste. Ľudia sa tak budú cítiť istejšie a tiež to uľahčí prácu pre farárov. Menšie detaily sa budú môcť meniť od nedele k nedeli, ale základné princípy by mali zostať ustálené.

V bohoslužobnom poriadku, ktorý platí v Nórskej cirkvi dnes, si mnohí vysvetľujú voliteľnosť rôznym spôsobom. Mnoho súčastí, ktoré zbory robia s vlastnej iniciatívy, bude teraz možné oficiálne zastrešiť ako povolené alternatívy prístupné pre všetkých.

Všetci sa môžu zapojiť

Pri reforme bohoslužieb sa dotýkame vnútorných, veľmi citlivých miest života cirkvi a zároveň vonkajších vrstiev stretnutia cirkvi s kultúrou, do ktorej bohoslužby vždy budú spadať a ktorej sú súčasťou. Táto práca sa teda týka mnohých.

Materiál, ktorý sa teraz skúša, má predbežný charakter. Pracovné skupiny chcú získať odozvu, aby vedeli, ako nové Bohoslužobné poriadky fungujú vzhľadom na základné princípy tejto liturgickej reformy.

Do testovania sa môže zapojiť aj iné zbore, nie len tie, ktoré si vybral Bohoslužobný výbor. Stačí rozhodnúť o tom na celozborovej úrovni, kontaktovať Bohoslužobný výbor a poslať žiadosť biskupovi. Všetky zbory, ktoré sa do tohto procesu zapoja, sú zároveň zaviazané ohodnotiť liturgické návrhy jednotlivých pracovných skupín výboru. Materiály sú takisto zverejnené aj na internete. Už takto sú cirkevné zbory na reformu pripravované a môže sa na nej aktívne podieľať.

Nový prístup liturgickej reformy

Okrem toho, že reforma prinesie nové formy, je už samotný prístup reformy reformný, najmä v oblasti chápanie služieb Božích ako takých. Bohoslužby sú aktivitou celého zboru, kde farári a iní zodpovední pracovníci v zbore (najmä kantori, dirigenti) s rôznymi formami nadania a vzdelania sú zdrojom pri tvorbe a stvárnení bohatého a opravdivého bohoslužobného života. Táto reforma to bude umožňovať, treba však dodať, že si to bude vyžadovať i novú štruktúru prípravy a liturgickú uvedomelosť pracovníkov a príslušníkov cirkevného zboru.

Reforma prinesie lokálne obmeny, ešte väčšiu hudobnú šírku, nové možnosti využitia bohoslužobného priestoru, zvýšenú účasť zboru napr. prostredníctvom odpovedí atď. Tvorcovia reformy si sľubujú od voliteľnosť v rámci Bohoslužieb veľa. Bohoslužobný výbor sa domnieva, že reforma povedie v budúcnosti k tomu, že v zboroch začnú pracovať výbory, alebo prinajmenšom skupiny, ktoré budú mať na starosti prípravu prípadne spoluprácu na príprave jednotlivých Služieb Božích.

Zbory sú rozdielne. Liturgia by mala všetkým zborom umožňovať viesť bohoslužobný život v jednoduchosti, a zároveň v poriadku a dôstojne. No tiež by mala novým spôsobom umožniť využitie zdrojov, ktoré ma cirkevný zbor k dispozícii. Reforma uľahčí, aby život vo svete a život zboru - od radosti nad stvoriteľským dielom pri narodení nového dieťaťa, od prírodných katastrôf a vojenských konfliktov, až po chorobu a starosti nášho blížneho - aby toto všetko našlo svoje vyjadrenie v Bohoslužbe a zároveň bolo spojené s dobrou Božou vôľou, ktorú On s nami má. Napriek tejto mnohorakosti bude naďalej znieť evanjelium o odpustení a pozdvihnutí k novému životu skrze Ježiša Krista s bohatstvom a šírkou, ktorú v sebe cirkevný rok so svojimi dňami a sviatkami zahŕňa.

Komentáre

Reforma poriadku Služieb Božích

Komentár bol presunutý sem.

Bohoslužobný výbor našej

Bohoslužobný výbor našej cirkvi sa zaoberá prípravou nových tlačív.

Aké tlačivá sa myslia?

Aké tlačivá sa myslia?

nie nie

Z dobre informovaných zdrojov viem, že sa žiadne zmeny vo formulároch nedejú. Katz si pravdepodobne robí žarty.

Žarty si v tom prípade

Žarty si v tom prípade robí EPST, kde sa nové tlačivá spomínajú v materiáli o práci výboru.

tlačivá

... asi som potom zle informovaný. O aký druh tlačív sa jedná?

viď EPST

viď EPST