Kostnická iskrička – 11

Prečo sa z ctiteľov Božieho zákona stali Boží bojovníci ? Kto by nepoznal husitský chorál, mohutnú pieseň: ”Kdož jsú Boží bojovníci a zákona Jeho, prostež od Boha pomoci a úfejtež v Neho, že konečne vždycky s Ním zvítězíte”. Je historickou skutočnosťou, že husitské vojská dosiahli moho skvelých víťazstiev v neľútostnom boji, ale dosiahli aj víťazstvá bez boja, keď sa križiacke vojská rozutekali, len čo začuli mocný spev odhodlaných vojsk Božích bojovníkov. Ako však prišlo k tomu, že sa z ctiteľov Božieho zákona stali Boží bojovníci? Najskôr krátko pripomeňme, že Ján Hus vo svojich spisoch žiaden boj vojenskými prostriedkami a zbraňami...

Kostnická iskrička -10

Reformný program Husov a ctiteľov Božieho zákona V sedemnástej kapitole spisu O cirkvi Ján Hus predložil program svojej “strany” v štyroch bodoch: ”Naša strana nemá v úmysle zvádzať ľud od pravej poslušnosti, ale aby bol jeden ľud, svorne spravovaný zákonom Kristovým. Za druhé je zámerom našej strany, aby antikristovské ustanovenia neohlupovali ľud a neoddeľovali ho od Krista, ale aby poctivo vládol zákon Kristov spolu so zvykom ľudu schvaľovaným zákonom Pána. Za tretie je zámerom našej strany, aby duchovenstvo žilo poctivo, podľa evanjelia Ježiša Krista a zavrhovalo okázalú nádheru, lakomosť a zhýralosť. A za štvrté žiada a hlása naša strana, aby...

Kostnická iskrička č. 9 – Praha Husova a husitská

V tomto čase sa pomaly končí v Prahe veľmi zaujímavá výstava s názvom: Praha Husova a husitská. Oplatí sa ju navštíviť. Možno tam vidieť veľa zaujímavých vecí. Medzi nimi aj Lutherom vydanú zbierku Husových listov, ku ktorej napísal predhovor i doslov. V doslove napísal: ”Nepochybujem, že kto tieto listy prečítal, ten musí povedať, že v tomto mužovi, Jánovi Husovi, bol veľký duch”.  V kázni na deň Šimona a Júdu Luther svedčil: ”Keby svätý, zbožný martýr Ján Hus chcel teraz o sebe povedať: toto trpím pre moje hriechy, nemohol by to urobiť. Lebo on trpí pre meno Kristovo a vôbec nie...

Kostnická iskrička č.7: Omen – nomen

Delegácia Uhorska na kostnickom sneme (1414-1418) ktorej sme sa venovali naposledy, bola zameraná proti Jánovi Husovi a jeho učeniu. Nemožno preto obísť tých Slovákov, ktorí Husa a jeho učenie osobne poznali a ktorí sa k nemu aj pozitívne postavili. Boli zo skupiny asi 50 – tich  Slovákov, ktorí študovali na Karlovej univerzite v dobe Husovej, alebo sa osobne priamo s ním  poznali. Z tých, ktorí sa jednoznačne postavili do radov jeho žiakov možno spomenúť aspoň troch. Takým bol Slovák Ján Laurini (Vavrincov) z Račíc, Husov žiak. Bol nitriansky kanonik a od roku 1408 magister slobodných umení v Prahe. Tu sa tak nadchol Husovým učením, že ho otvorene vyznával a propagoval. Roku...

Kostnická iskrička č. 6: Uhorsko – slovenská misia v Kostnici

Historici sa zhodujú v tom, že kostnický koncil mal veľmi reprezentačné zastúpenie. Medzi početnými delegáciami národov Európy sa určite nestratila ani delegácia z Uhorska. Už preto, lebo ju viedol sám uhorský a rímsky kráľ Žigmund so svojou rodinou, s najvýznamnejšími prelátmi a stovkami šľachticov s ich rytiermi a služobníctvom. Spolu to bolo okolo 1000 osôb. O priebehu koncilu v Kostnici sa možno dozvedieť veľa podrobností nielen z oficiálnych dokumentov. Pozoruhodné svedectvo o ňom a jeho účastníkoch podáva aj kostnický mešťan Ulrich Richental  vo svojom diele Kostnická kronika. Stala sa známa aj vďaka bohatým dobovým ilustráciam. Zo zachovaného zoznamu účastníkov z...

Kostnická iskrička – 5: Reč, písmo a spev koncil nespálil

Kostnická iskička – 5:  Reč, písmo a spev koncil nespálil Aj keď kostnický koncil Jána Husa upálil, jeho reformačný, náboženský a mravný odkaz na hranici nezhorel. Nepodarilo sa spáliť ani ďalšie dôležité hodnoty, ktoré možno nazvať kultúrnym odkazom a dedičstvom. Patrí k nemu rozhodujúci prínos pre rozvoj českého jazyka a reči. Hus síce nebol prvý, kto začal v dobe vládnucej latinčiny písať po česky. Toto prvenstvo patrí Tomášovi zo Štítneho. Hus už v Prahe zaujal najmä kázňami v reči ľudu, podporou Kutnohorského dekrétu pre Karlovu univerzitu, korešpodenciou písanou po česky, ale aj prípravou na zjednodušenie českého pravopisu. Na ňom pracoval...

Kostnická iskrička – 4: Glejt Žigmunda…

  Glejt Žigmunda versus Božia pomoc   Veril majster Ján Hus kráľovi Žigmundovi, alebo viac dúfal v Božiu pomoc, keď sa rozhodol ísť na Kostnický koncil?  Odpoveď na túto otázku rozdeľuje ľudí dodnes. Všimnime si najskôr Husovu domácu prípravu. Predovšetkým nechal ešte v lete vyvesiť na dvere kostolov a kláštorov verejné vyyhlásenie, že na koncil chce ísť a tam “vydať počet zo svojej viery”. Ak niekto vie o jeho bludoch, nech to oznámi na synode, konanej v Prahe 26.augusta 1414. Svoje oficilálne vyhlásenie kráľovi Václavovi, kráľovenej a dvoru zakončil príznačne: “Ak bude usvedčený, je pripravený zomrieť, pevne však dúfa, že...