Spievajme Hospodinu novú pieseň

      Spievajme Hospodinu novú pieseň Kriste, keď necháš nás do času na seba, len daj nám, čo duši i telu potreba! Veď nás Duchom svojim, a počuj naše chvály, aby sme s vernými v nebi Ti spievali. Amen  Sk 16, 25 – 34:      “Okolo polnoci modlili sa Pavel a Sílas, spievali Bohu chvály a väzni ich počúvali. (26) Odrazu nastalo veľké zemetrasenie, takže sa otriasli základy žalára, všetky dvere sa razom otvorili a všetkým uvoľnili sa okovy. (27) Keď sa žalárnik prebudil a dvre väzenia videl otvorené, tasil meč a chcel si vziať život; domnieval sa...

Radosť rastúca do sily a jasu

              Radosť rastúca do sily a jasu Hľa, už ťažký kameň odvalený! – a pri Jeho hrobe zbožné ženy… Boh vyviedol Pravdu z temnôt hrobu – tým zahanbil zradu, podlosť, zlobu! Kiež aj my vždy v pravde povstávame- večný život v Kristu získavame! Amen  (M.R.) Mt 28, 1 – 8: “ Po  sobote, na úsvite v prvý deň po sobote, prišla Mária Magdaléna a iná Mári pozrieť hrob. (2) A hľa, stalo sa veľké zemetrasenie, lebo anjel Pánov zostúpil z neba, prišiel, odvalil kameň a sadol si naň.(3) Jeho zjav bol ako blesk, jeho...

Tvoji mŕtvi budú žiť

       Tvoji mŕtvi budú žiť Vzkriesený Kriste, mocný Kráľu žitia, Ty premohol si smrť i pekla brány – Ach, akú radosť duše naše cítia, Že v Tebe život máme požehnaný ! A prosíme Ťa, vzkriesený náš Pane, Príjmi dnes vďaku od nás, vďačných detí, Nech žiari zemou Tvoje požehnanie, Nech Tvoja pravda navždy vekmi svieti. Amen. ( M.R) Slávnostné kresťanské zhromaždenie, milí bratia a sestry v Pánovi!    “Nastal nám čas preradostný, kresťania plesajme,     nadišiel čas veľkonočný, radostne spievajme:     Vyšiel z hrobu náš Spasiteľ,      zvíťazil náš Vykupiteľ,     chválu Mu vzdávajme.”...

Karol Kuzmány — Vzkriesenie

Vstávajte, už nebo horí;čas je, Boh nové svety tvorí:Už ide Pán, už ide Pán.Vstaňte z hrobov sestry, bratia,už sa otvára neba stan!Tak skríknu anjeliv rozkošnom veselí: Hallelujah, hallelujah!Tu je deň zmŕtvych vzkriesenia. V sláve Otca zostupujeKristus, a s Ním sa približujezástup našich milých jasný.Všetci predkovia prichádzajú,potomci z hrobov vychádzajú.Prestal všetok nárek časný„Veď sme my len spali,a vy ste plakali!“Hosianna, Hosianna,večná radosť nám je daná. Česť, sláva Ti,sláva Ti, Kriste, Boží Synu,v blahoslavenú tú hodinuprídeš a vezmeš nás sebou.A prúd nesmiernej radostipotečie po celej večnosti,a my budeme tam s Tebou.Oko nevídalo,ucho neslýchalo,čo Ty nám dášv ten slávny čas:Sláva Ti, Kriste, Bože...

On priniesol pokoj

Ó Kriste, Slnce pokoja,skvej sa slávne nad nami,zažeň hriechu rozbroja,osvieť dom, školy, chrámy:Nech v svätom pokojiTebou všetko stojí,a potom z Božej milostidôjdeme pokoja večnosti. Amen. „V ten istý prvý deň po sobote, keď už bola tma a dvere, kde boli učeníci, boli zatvorené zo strachu pred Židmi, prišiel Ježiš a postaviac sa do prostriedku, riekol im: Pokoj vám! Ako to povedal, ukázal im ruky aj bok. A zaradovali sa učeníci, keď videli Pána. Ježiš im opäť riekol: Pokoj vám!“ J 20, 19—21 Za zatvorenými dverami, utiahnutí od sveta, ukrytí pred ním, pre strach pred zlým svetom, skormútení a utrápení, sa nachádzajú...